505 227 996; 574 572 074 info@jastrzebiapark.pl

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Rezerwację wstępną (telefoniczna, mailowa, system rezerwacji) należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30% wartości pobytu na konto wskazane przez właściciela obiektu w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Pozostała kwota pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu lub jego skrócenia, opłata nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Gość nie ma prawa przekazywać domku innym osobom.
 7. Osoby odwiedzające Gości domków Jastrzębia Park mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 8:00 do godz. 23:00.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 9. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z kompleksu (w tym terenu rekreacyjnego, miejsca na ognisko, prywatnych tarasów itp.) mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 10. Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może przekraczać łącznej ilości miejsc noclegowych ustalonej przez właściciela.
 11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W każdym domku rozmieszczone są czujki pożarowe powiązane z systemem sygnalizacji pożarowej. W przypadku uruchomienia czujek pożarowych z powodu dymu papierosowego, Gość zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 500 zł.
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 1000 zł.
 13. Na terenie obiektu jedynym miejscem do parkowania pojazdu mechanicznego jest utwardzony i wyznaczony parking. Wjazd na trawnik, chodnik lub teren zielony jest surowo zabroniony. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 2000 zł.
 14. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Gości.
 15. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu mechanicznego należącego do Gościa. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.
 16. Każdorazowo opuszczając domek, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz wyłączyć ogrzewanie i oświetlenie domku.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia domków powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Po zakończonym pobycie, Właściciel ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel domków może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. W przypadku opuszczenia obiektu przez Gościa, który naruszył postanowienia regulaminu, nie jest zwracana opłata za pobyt.
 19. Wszelkie usterki techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać Właścicielom domków pod numerem telefonu 505 227 996 lub 574 572 074

 

Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz polityki prywatności i zasad monitoringu obiektu. 

Życzymy udanego pobytu

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW JASTRZĘBIA PARK

 1. Teren rekreacyjny, plac zabaw wraz z urządzeniami jest obszarem służącym zabawie i wypoczynkowi,
 2. Korzystanie z urządzeń powinno odbywać się zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem,
 3. Dzieci korzystające z urządzeń powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność,
 4. Wysokość swobodnego upadku: 125 cm,
 5. Zakaz picia alkoholu w pobliżu urządzeń,
 6. Zakaz palenia tytoniu w pobliżu urządzeń,
 7. Osoby przebywające w otoczeniu urządzeń zobowiązane są do zachowania porządku i czystości,
 8. Zakaz zaśmiecania terenu w pobliżu urządzeń. W razie jakiegokolwiek zdarzenia należy zawiadomić Właściciela,
 9. Z urządzeń zabawkowych należy korzystać zgodne z ich przeznaczeniem,
 • Zabrania się w szczególności:
 • niszczenia urządzeń zabawkowych,
 • wchodzenia na daszki urządzeń i innych konstrukcji,
 • korzystania z huśtawek, zjeżdżalni i innych urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce,
 • wprowadzania zwierząt,
 • Zwrócenie uwagi na ostre krawędzie powstałe w wyniku czynników zewnętrznych np.: wandalizm,
 • Zakaz przebywania osób nietrzeźwych,
 • Korzystanie z urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka,
 • Montaż urządzeń został wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
 • Wszelkie uszkodzenia elementów zabawkowych należy zgłaszać do Właściciela,
 • Właściciel obiektu Jastrzębia Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu,
 • Za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W DOMKACH LETNISKOWYCH JASTRZĘBIA PARK

Domki Letniskowe Jastrzębia Park przyjmują Gości

wraz ze zwierzętami domowymi.

Pobyt czworonoga jest płatny według obowiązującego aktualnie cennika.

   1. Pobyt zwierząt na terenie obiektu wymaga akceptacji Właściciela, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.
   2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku / rasy zwierzęcia. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
   3. Do obiektu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie).
   4. Właściciel zwierzęcia oświadcza,że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
   5. Zwierzęta powinny przebywać w domkach. Poza domkami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy oraz muszą być przywiązane tak aby nie wkraczały na posesję sąsiedniego domku. 

W przypadku nieprzestrzegania powyższego postanowienia właściciel zwierzęcia zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 500 zł.

   1. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do wyprowadzania psów w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych poza teren posesji.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego postanowienia tj. załatwiania się zwierząt na trawniku przed domkami, placu zabaw, terenie rekreacyjnym oraz przy drzewkach ozdobnych (tuja, katalpa, itp.)  właściciel zwierzęcia zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 500 zł.

   1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej obiektu Jastrzębia Park dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w domku.
   2. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.
   3. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w domku zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Właściciel obiektu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, obiektzastrzega sobie prawo wejścia personelu do domku Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
   4. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Domkach Letniskowych Jastrzębia Park i akceptuje jego zapisy.

Koszt pobytu psa wynosi 50 zł / doba.

Loading...